Strona główna  /  Oferta  /  Usługi i szkolenia  /  Gospodarka gazem SF6 - szkolenie

Dzięki wieloletnim doświadczeniom i otrzymanym certyfikatom Enertest od ponad 10 lat organizuje szkolenia z zakresu obsługi urządzeń do pomiaru i odzysku gazu SF6.

Ponadto, od 3 lat, we współpracy z firmą DILO organizujemy także szkolenia dotyczące procedur odzysku gazu SF6 w siedzibie firmy DILO, w Niemczech. Pozytywny wynik egzaminu kończącego szkolenie zapewnia uzyskanie zezwolenia na prowadzenie procedur odzysku gazu SF6, w całej Unii Europejskiej, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006. Firma DILO Armaturen und Anlagen GmbH jest certyfikowanym podmiotem do przeprowadzania takiego szkolenia i wydawania certyfikatów. Szkolenie i egzamin tłumaczone są na język polski. 

   
   
    

Nasza firma organizuje również szkolenia (u zainteresowanych podmiotów) z zakresu stosowania przepisów wynikających z wymienionej ustawy, obowiązującej dyrektywy UE nr. 517/2014 oraz obowiązujących norm przy stosowaniu gazu SF6 w rozdzielnicach elektrycznych średniego i wysokiego napięcia. W trakcie seminarium zapoznajemy również z niezbędną i dostępna aparaturą dla realizacji wymagań wynikających z ustawy i dyrektywy.

Seminaria te nie zastępują jednak wymaganych szkoleń i egzaminów dla uzyskania certyfikatu pracy z SF6.